Xxx lukm

8 Aur Khuda Vand Khu- di ne Adan meo purab kf taraf ek b Sg lagaya, aur Adam ko, jise usne banay! 1 1 Pahlf ki ndm Faisun, jo Hawilah ki sari zamfn ko gherti hai ; -wahan sona hota hai; 12 Aur us zamfn ka sona achchha hai ; aur wahan motf aur billaur bhi hai.13 Aur dusrf dhl- rd kd nam Jaihian hai, jo Kush ki sarf zamfn ko gherti hai.12 A'dam ne kahd, ki is aurat ne jise tune merl sdthl kar dl, us ne mujhe us darakht se diyd aur main ne khdyd.13 Tub Khuda'wakb Khudd ne aurat se kahd, kf tu ne yih kyd kiyd ?2 Aurat ne sdmp se kahd, ki bdg ke darakhtou ka phal ham to khdte haiu : 3 Magar us darakht ke phal ko, jo bdg ke bfchoo bfch hai, !l^hudd ne kahd hai, ki tum us se na khdnd aur na chhund,' aisd na ho ki mar jdo. 5 Balki Khudd jdnta hai ki jia din us se khdoge, tumhar!

23 Aur A'dam ne kahd, ki Ab yih merl haddi meo se haddi, aur mere gosht men se gosht hai !

15 Aur maio tere aur aurat ke, aur teri nasi aur aurat kl nasi ke darmiyan dushmanl di Jlu Qgd : wuh tere sir ko kuchlegi, A 2 4 PAIDAISH [4 BA-B. 16 Us ne aurat se kaha, ki maio tere haml meo dard ko bahut barhaung€, aur dard se tu larke janegi, aur apnekhasam kl taraf tera shauq hogi, wuh tujh par hukumat karega.

17 Aur usne i Vdam se kaha, iswaste ki tu ne apnf joru ki bat sunlaur us darakht se khaya, jiske waste main ne tujhe hukm kiya ki us se mat kha : zamin tere sabab se lanati hui ; sakht mihnat ke satb tu apnl umr bhar us se khaega.

14 Aur tlsrf dhara kd ndm Dijlah hai, jo A'shur ke purab jdti hai. 3 BAB.] PAIDA'ISH 3 15 Aur Khuda Vand Khudi ne Adam ko leke big i Adan meo rakh S, ki uskf Mgblnt aur nigihbint kare.

16 Aur Khuda'wand Khudl ne Adam ko hukm dekar kahl, ki TQ bag ke bar darakht kd phal kh^n S; 17 Lekin nek o bad ki pahch Sn ke darakht se na khlnl ; kyfinki jis din tu usse khdegd, tu maregd.

Leave a Reply